Първоначално увеличение на капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ– 2018г.