FAQ

Как мога да получа депозитарна разписка?

Депозитарна разписка се заявява лично от собственика на ценните книжа в офис/клон на ИП Капман АД. Попълва се Искане за дубликат на депозитарна разписка, към което се прилага копие на документ за самоличност. Таксата за издаване е 12 лв.

Притежавам акции, но не съм сигурен от кое дружество са. Как мога да получа справка?

Искане за справка за притежаваните ценни книжа се подава след представяне на лична карта и подписване на договор ИП Капман АД. При издаване на справката за наличностите по сметките на заявителя, Централен депозитар АД не предоставя информация за посредниците, при които са захранени акциите (в случай, че титулярът е предприел подобни действия). Таксата за издаване на портфейл е 300 лв.

Мога ли да променя име/ЕГН по депозитарна разписка?

Промяната на объркани имена/ЕГН/адрес по депозитарна разписка се заявява лично в офис/клон на ИП Капман АД. Попълва се Искане за промяна на лични данни, като се прилага удостоверителен документ за истинността на данните – съдебно решение или друг акт за промяна на името, документ от ЕСГРАОН, копие на документ за самоличност. Заявителят е длъжен да предостави всички депозитарни разписки и временни удостоверения със сгрешени данни. След промяната му се издават нови – с новите данни. Таксата за промяна на лични данни е 14.40 лв.

Мога ли да даря притежаваните от мен ценни книжа?

Дарението на ценни книжа се извършва след представянето на договор за дарение с нотариална заверка на подписите на двете страни и копия от документите им за самоличност. Таксата е 60 лв. и разходите по прехвърлянето.

Какво представлява системата COBOS?

COBOS е интернет базирано приложение за достъп в реално време до системата за търговия на БФБ. Чрез системата инвеститорът има достъп до информация за текущите оферти купува и продава. COBOS актуализира информацията на всеки 15 секунди, като представя и информация за последните 70 сключени сделки.

Какви са функциите на фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа?

Фондът има за цел да компенсира клиентите на инвестиционен посредник, изпаднал в затруднено финансово състояние- имат се предвид случаите, в които посредникът е в производство по несъстоятелност или се налага КФН да отнеме лиценза му. Средствата във фонда се набират от встъпителни и годишни вноски на инвестиционните посредници. Сумата, която фондът ще изплаща, е 90% от вземанията на клиента на посредника. Тя, обаче, не може да надвишава определен фиксиран размер, като за 2010 г. е определена на 40 000 лв.

Какви са рисковете при инвестиране в акции?

При инвестирането винаги има елемент на риск и инвестицията в акции не прави изключение. Рискът тук е свързан със възможна загуба на част от вложените средства. Като притежател на акции, Вие можете да спечелите много, но можете и да загубите, ако продадете акциите си на по-ниска цена от тази, на която сте ги закупили.

Възможно е също дружеството, в което сте инвестирали, да не разпределя дивиденти, което, обаче, не означава, че губите. Ако дейността на дружеството е успешна и се инвестира в перспективни проекти, обикновено означава, че в бъдеще може да се очаква висока печалба и съответно разпределение на високи дивиденти. Освен това, цената на акциите на добре развиващото се дружество се повишава и така печелите от ценовата разлика, дори и да не бъдат разпределяни дивиденти.

често задавани въпроси