Връзки и анотации

Проспект за публично предлагане на 4 860 000 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на един глас акции от увеличението на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 561 – Е от 23.05.2023 г. и Допълнение към Проспект, одобрено от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 286-Е от 25.04.2024 г.

Търгов предложител: „Кап Нор“ ЕООД

Дружество, към чийто акционери е отправено Търговото предложение: „Вапцаров“ АД

Цена за една акция: 3,85 лв.

Начална дата за приемане на заявки: 29.12.2020 г.

Крайна дата за приемане на заявки: 25.01.2021 г.

Инвестиционен посредник: „Капман“ АД

 

Проспект за публично предлагане

на 2 000 000 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на

един глас акции от увеличението на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, потвърден от КФН с Решение № 869-Е/24.11.2020 г.

Проспект за публично предлагане

на 6 578 255 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на

един глас акции от увеличението на капитала на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД, потвърден от КФН с Решение № 738-Е/01.10.2020 г.

 

Проспект за публично предлагане

на 3 400 000 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на

един глас акции от увеличението на капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД, потвърден от КФН с Решение № 493 – E/02.07.2020г.

Проспект за Публично Предлагане

на 4 385 503 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на

един глас акции от увеличението на капитала на Български фонд за дялово инвестиране АД, потвърден от КФН с

Решение № 962 – E от 15.08.2019г.

Публикувано на: 28.08.2019г.

Проспект за публично предлагане

на 3 400 000 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на

един глас акции от увеличението на капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД, потвърден от КФН с Решение № 694- E/21.05.2019г

Увеличение на капитала съгласно Проспект за публично предлагане

на 8 000 000 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на

един глас акции на „Грийн Таун Проджектс“ ЕАД , съгласно Решение № 527- E/02.04.2019г. на КФН

Настоящите документи са публикувани на страницата на ИП Капман АД на 17.05.2019г.

Проспект за Публично Предлагане

на 6 650 012 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на

един глас акции от увеличението на капитала на Български фонд за дялово инвестиране АД, потвърден от КФН с

Решение № 999 – E от 25.10.2018г.

Публикувано на: 01.11.2018г.

Проспект за Публично Предлагане

на 2 673 899 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на

един глас акции от увеличението на капитала, потвърден от КФН с

Решение № 649 – E от 26.06.2018г.

Публикувано на: 03.07.2018г.