Управление на активи

Предлагаме широк диапазон от персонализирани финансови решения. Подпомагаме своите клиенти да извлечат максимума от спестяванията си, предлагайки активно управление на паричните им наличности.

Доверително управление

Дивиденти

Какво представлява доверителното управление?

Доверително управление на финансови активи представлява управление на инвестиционен портфейл от ценни книжа и финансови инструменти, търгувани на българския и световните пазари, като в резултат на това клиентът -доверител има възможност да реализира по-висока доходност в сравнение с традиционните форми, използвани от широката публика (например банкови депозити).

При този тип продукти трябва да се има предвид, че увеличаването на потенциала за получаване на доход е пряко свързан с риска на финансовите инструменти, в които е инвестирано.

От кого може да бъде предлагана услугата?

Съгласно ЗППЦК тази услуга може да бъде предлагана само от инвестиционни посредници, лицензирани от Комисия за Финансов Надзор, които имат сключен договор с инвестиционен консултант.

Управлението на финансовите активи се извършва по преценка на инвестиционния консултант, като рискът е изцяло за клиента. При определянето на инвестиционната стратегия на даден клиент, стремежът е да бъдат дефинирано нивото на инвестиционен риск, което той е готов да поеме, както и неговия инвестиционен хоризонт.

Решението за инвестиция е на база фундаментален и технически анализ. Стремежът е да се открият инвестиционни възможности, за които съществува вероятност да се представят по-добре от пазара за избрания период.

В резултат на така извършената оценка се определя вида на портфейла, съобразен с посоченото от клиента-доверител ниво на инвестиционен риск.
Нискорискова инвестиционна стратегия

Консервативен портфейл – финансовите активи се инвестират изцяло в нискорискови финансови инструменти – държавни ценни книжа (ДЦК), депозити и облигации. Очакваната доходност е в диапазона 7-9%

Среднорискова инвестиционна стратегия

Консервативен портфейл плюс – включва финансови активи в съотношение: до 70% нискорискови инструменти и до 30% инструменти с високо ниво на риск (акции и компенсаторни инструменти); очаквана доходност 10-13%

Балансирана инвестиционна стратегия

Балансиран портфейл – включва финансови активи в съотношение: до 50% нискорискови инструменти (ДЦК и облигации и до 50% инструменти с високо ниво на риск (акции и компенсаторни инструменти); очаквана доходност 15-20%

Високодоходна инвестиционна стратегия

Агресивен портфейл – финансовите активи се инвестират изцяло в акции и компенсаторни инструменти; очаквана доходност 25-35%

Основните предимства при този наш продукт са:

Всички сделки се извършват от името и за сметка на клиента-доверител

Разходите включват само вътрешноприсъщите такси по сделката /клиринг и сетълмент/ без комисиона за Капман

Възнаграждението на Капман за доверително управление е процент от положителния краен резултат, т.е. инвестиционният посредник печели само в случай, че клиентът има реализирана печалба за периода на управление на активите.

Какво предлагаме?

Персонален подход
Помощ при избора на подходящ на инвестиционен продукт
Регулярно отчитане пред клиента на прираста на съответната инвестиция.

 

Ще се радваме да обсъдим вашите желания и нужди, за да ви предложим различни решения и заедно да подберем най-адекватното за вас.

Взаимни фондове

Взаимният фонд е колективна инвестиционна схема, която обединява парите на много инвеститори, инвестира в различни ценни книжа и печели от мащаба на тези инвестиции. Инвестирането може да е акции, облигации или комбинация от тях. Парите във взаимните фондове са професионално управлявани и всеки инвеститор притежава пропорционален дял от портфейла, съобразно вложената сума.