Устойчивост

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Приемането на концепцията за „Устойчивото Развитие“ през 1987г. от Комисията по околна среда и развитие към ООН е свързано с необходимостта от баланс в отношенията между икономическо развитие и запазване на природните ресурси. Съобразно концепцията е възможно, нуждите на настоящето поколение да се посрещат, без да подлага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди.

Регламент (ЕС) 2019/2088 от 27 ноември 2019 изисква участниците на финансовите пазари да оповестяват информация за това, дали отчитат неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, а именно екологични, социални и управленски, свързани с борбата с корупцията и зачитане на правата на човека.